Бібліограф рекомендує

День захисту прав людини. Всеукраїнський тиждень права

Україна. Президент ( 2014 – П. Порошенко). Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право»: Указ // Урядовий кур’єр.- 2017.- 17 лист.- С. 4.
Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. // Суди і судочинство в Україні.- Київ, 2007.- С. 287-324.
Європейська конвенція з прав людини // Європейське право у галузі прав людини.- Київ, 1997.- С. 2-3.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.- Київ, 2006.- 176 с.
Загальна декларація прав людини (1948) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 2006.- №7.- С. 5-6.
Деміденко, Г. Історія вчень про державу і право: Підручник / Г. Демиденко.- Харків: Консум, 2004.- 432 с.
Захарченко, П. Історія держави і права України: Підручник / П. Захарченко.- Київ: Атіка, 2005.- 368 с.
Хрестоматія з історії держави і права України: Навчальний посібник: у 2 т. : З найдавніших часів до початку ХХ ст. / Київ: Ін Юре, 2000.- 472 с.
Шевчук, В. Історія української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник / В. Шевчук, М. Татаренко.- Київ: Либідь, 1999.
Карпачова, Н. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Н. Карпачова.- Київ: [Б.в.], 2006.- 374 с.
Колодій, А. Права людини і громадянина в Україні: Навчальний посібник / А. Колодій.- Київ: Юр Інком Інтер, 2003.- 336 с.
Право на вибір місця проживання: від прописки до реєстрації. Коментар, законодавство, судова практика / Київ: Юрінком Інтер, 2005.-336 с.
Рабінович П. Права людини і громадянина: Навчальний посібник / Київ: Атіка, 2004. – 464 с.
Вплив міжнародного права на правову систему України // Доктринальні засади розвитку держави та права.- Київ, 2014.- С. 353-436.
Великий енциклопедичний юридичний словник / Київ: Юридична думка, 2007.- 990 с.
Головатий, С. Рішення Європейського суду з людських прав / С. Головатий // Право України.- 2016.- №10.- С. 70-81.
Корнієнко – Зєнкова, Н. Право знати свої права та обов’язки: до визначення в системі конституційних прав людини / Н. Корнієнко- Зєнкова // Віче.- 2015.- №6 (бер.).- С. 16-18.
Оніщенко, Н. Відродження поваги до права в контексті розвитку правової свідомості та правової усвідомленості / Н. Оніщенко // Віче.- 2014.- №5.- С. 44-45.
Зубенко, П. Поінформований – значить озброєний: [Всеукраїнський тиждень права] / П. Зубенко // Пенсійний кур’єр.- 2014.- №49 (груд.).- С. 4. 
Права людини: історія та сучасність // Шкільний світ.- 2011.- №9 (бер.).- С. 6.